Edoardo Binda Zane, Khách mời

Edoardo Binda Zane, Khách Tác giả
Bài ViếT NộI Dung:
Edoardo Binda Zane là một nhà tư vấn sáng tạo và là người hướng dẫn sáng tạo. Ông là tác giả của cuốn sách phổ biến, Quyết định có hiệu quả (2016). Có trụ sở tại Berlin, Đức, ông tái tạo lại kinh nghiệm từ nhà hát và các ngành khác để có kết quả kinh doanh. Tìm anh trên Facebook, Twitter và LinkedIn.

Edoardo Binda Zane là một nhà tư vấn sáng tạo và là người hướng dẫn sáng tạo. Ông là tác giả của cuốn sách phổ biến, Quyết định có hiệu quả (2016). Có trụ sở tại Berlin, Đức, ông tái tạo lại kinh nghiệm từ nhà hát và các ngành khác để có kết quả kinh doanh.

Tìm anh trên Facebook, Twitter và LinkedIn.