Quảng cáo

Một đánh dấu là sự di chuyển giá nhỏ nhất mà một tài sản có thể thực hiện và mỗi phong trào có giá trị một số tiền cụ thể phụ thuộc vào tài sản giao dịch. ĐọC Thêm »